Informacija apie einamuosius projektus

UAB „Raseinių žuvininkystė“ vykdo projektą „UAB „Raseinių žuvininkystė“ aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ pagal priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“. Projekto tikslas – užtikrinti palankią jūrinio erelio populiacijos apsaugos būklę visoje teritorijoje; atkurti ir palaikyti gausią upinės žuvėdros bei gulbės giesmininkės, rudagalvės anties, juodakaklio krago bei kitų perinčių paukščių populiacijos būklę; palaikyti svarbias jūrinių erelių, cyplių, klyguolių, kuoduotųjų ančių, rudagalvių ančių, didžiųjų ančių ir kitų paukščių maitinimosi vietas, o taip pat gerinti sankaupas formuojančių migruojančių vandens ir pelkių paukščių, ypač tilvikų, buveinių būklę; sudaryti palankias veisimosi sąlygas kitoms saugomoms paukščių rūšims. Projekto priemonėmis bus kontroliuojama, kad migruojantiems ir (ar) perintiems jūriniams ereliams, žąsiniams, antiniams, tilvikiniams ar kitiems saugomiems paukščiams svarbios buveinės neapaugtų aukšta žoline ir sumedėjusia augalija; užtikrintos sėkmingos vandens paukščių mitybos ir perėjimo sąlygos, pašalinant lizdų žuvimo grėsmę dėl pylimų pralaužimo, pagerinant ūkio hidrotechninių įrenginių būklę, užtikrintos sėkmingo vandens paukščių perėjimo sąlygos; išvalant ir išgilinant vandens paėmimo-išleidimo kanalus bus mažinama išmetamo vandens tarša, be to, išvalant užpelkėjusias zonas ne durpiniuose dirvožemiuose, bus gerinama jūriniams ereliams, upinėms žuvėdroms, žąsiniams, antiniams ir tilvikiniams paukščiams maitintis tinkamų buveinių būklė.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Gamybos bazės plėtra“. Vietos projekto tikslas – investicijos į akvakultūros produktų perdirbimo plėtrą, įsigyjant modernią perdirbimui skirtą įrangą, įvedant naują produktą, kuriant naują darbo vietą. Modernizuojant ir plečiant žuvies perdirbimo cechą, projekto metu įsigyta svaiginimo įranga, filetavimo mašina, kaulų smulkintuvas, svėrimo/etikečių spausdinimo sistema ir ledo generatorius. Įranga yra nauja, darbuotojams sudarytos geros sąlygos darbui. Įgyvendinus šį projektą buvo pasiekti visi iškelti tikslai ir uždaviniai – įsigyta nauja, moderni, akvakultūros produktų perdirbimui skirta įranga, praplėsta įmonės veikla (akvakultūros produktų perdirbimas), užtikrintas efektyvus įsigytos įrangos panaudojimas, gerinant darbuotojų darbo sąlygas, sukurta nauja darbo vieta, sukurtas naujas produktas.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendina projektą „Gyvūnų sveikatos ir gerovės UAB „Raseinių žuvininkystė“ puoselėjimas“. Projekto tikslas – puoselėti, skatinti žuvų sveikatą ir gerovę ir visuomenės sveikatą bei saugą. Projektu planuojama įsigyti: profilaktines priemones, du ištirpusio deguonies matuoklius, dvi svarstykles su stovu, aukšto slėgio plovimo įrenginį.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos į akvakultūros produktų perdirbimą“. Projekto tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, įsigyjant akvakultūros produktų perdirbimui skirtą įrangą, įvedant naują produktą, kuriant naują darbo vietą. Buvo įsigyta nauja įranga – termoformavimo mašina ir sukurtas naujas produktas: skrostas karpis. Su nauja įranga žuvis supakuojama, formuojant indelius iš plėvelės ir užlydant juos specialiai skirta užlydymo plėvele. Nauja įranga teigiamai veikia ir darbuotojų saugos, higienos, sveikatos bei darbo sąlygas. Įgyvendinus šį projektą buvo pasiekti visi iškelti tikslai ir uždaviniai – įsigyta nauja, akvakultūros produktų perdirbimui skirta, įranga, užtikrintas efektyvus įsigytos įrangos panaudojimas, gerinantis darbuotojų darbo sąlygas, sukurta nauja darbo vieta, investicijos skirtos produktų inovacijai.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ įgyvendino vietos projektą „Investicijos akvakultūros ūkio modernizavimui“. Projekto tikslas – konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, naujos darbo vietos kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Projekto metu įsigyta šiuolaikiška, nauja ir visus europinius saugumo reikalavimus atitinkanti technika ir įranga: traktorius, diskinis skutikas, sėjamoji, trąšų barstytuvas bei stebėjimo kameros. Įgyvendinus šį projektą buvo pasiekti visi iškelti tikslai ir uždaviniai – paskatintas įmonės gamybos potencialas, panaudojant naujas, aplinkai nekenksmingas ir saugias technologijas, modernizuota įmonės techninė bazė, paįvairinta įmonės veikla.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ vykdo projektą „UAB „Raseinių žuvininkystė“ ekologinė gamyba“. UAB „Raseinių žuvininkystė“ veiklą vykdo nuo 1992 metų. 2003 metais įmonė pradėjo ekologiškų akvakultūros produktų gamybą ir nepertraukiamai ją vykdo iki dabar. Šiuo metu turi 891,57 ha sertifikuoto ekologinės gamybos ploto, iš kurio įžuvintas yra 873,07 ha plotas. Bendrovė įsipareigoja nemažinti sertifikuoto ekologinės gamybos ploto visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, nuo 2023 m. iki 2027 m. ir užtikrinti ekologiškai pagamintos akvakultūros produkcijos atsekamumą, prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. UAB „Raseinių žuvininkystė“, vykdydama ekologiškų akvakultūros produktų gamybą, prisidės prie gamtos išteklių tausojimo bei gerinimo, taip pat prisidės prie konkretaus tikslo – skatinti darnią akvakultūros veiklą, visų pirma didinti akvakultūros produktų gamybos konkurencingumą, kartu užtikrinant, kad veikla būtų aplinkos požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu. Projekto įgyvendinimui yra skirtas ES finansavimas.

UAB „Raseinių žuvininkystė“ vykdo projektą „UAB „Raseinių žuvininkystė“ aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“. Įgyvendinant projektą bus prisidedama prie teigiamo poveikio aplinkai bei geros aplinkos būklės, bus skatinama darni akvakultūros veikla, visų pirma didinant akvakultūros produktų gamybos konkurencingumą, kartu užtikrinant, kad veikla būtų aplinkos požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu. Numatoma užtikrinti palankią jūrinio erelio populiacijos apsaugos būklę visoje teritorijoje; atkurti ir palaikyti gausią upinės žuvėdros bei gulbės giesmininkės, rudagalvės anties, juodakaklio krago bei kitų perinčių paukščių populiacijos būklę; palaikyti svarbias jūrinių erelių, cyplių, klyguolių, kuoduotųjų ančių, rudagalvių ančių, didžiųjų ančių ir kitų paukščių maitinimosi vietas, o taip pat gerinti sankaupas formuojančių migruojančių vandens ir pelkių paukščių, ypač tilvikų, buveinių būklę; sudaryti palankias veisimosi sąlygas kitoms saugomoms paukščių rūšims. Projekto priemonėmis bus kontroliuojama, kad migruojantiems ir (ar) perintiems jūriniams ereliams, žąsiniams, antiniams, tilvikiniams ar kitiems saugomiems paukščiams svarbios buveinės neapaugtų aukšta žoline ir sumedėjusia augalija; užtikrintos sėkmingos vandens paukščių mitybos ir perėjimo sąlygos, pašalinant lizdų žuvimo grėsmę dėl pylimų pralaužimo, pagerinant ūkio hidrotechninių įrenginių būklę, užtikrintos sėkmingo vandens paukščių perėjimo sąlygos; išvalant ir išgilinant vandens paėmimo-išleidimo kanalus bus mažinama išmetamo vandens tarša, be to, išvalant užpelkėjusias zonas ne durpiniuose dirvožemiuose, bus gerinama paukščiams maitintis tinkamų buveinių būklė. Projekto įgyvendinimui yra skirtas ES finansavimas.

© 2024