Plačiakakčiai

2.40 €/kg

Lydekos

4.00 € /kg

Karpiai

3.40 €/kg

Eršketai

5.00 €/kg

Lynai

7.30 €/kg

Baltieji amūrai

3.40 €/kg

Karosai

1.50 €/kg