Plačiakakčiai

3.50 €/kg

Lydekos

3.50 € /kg

Karpiai

3.60 €/kg

Eršketai

5.50 €/kg

Lynai

7 €/kg

Baltieji amūrai

3.50 €/kg

Karosai

1 €/kg