Plačiakakčiai

2.50 €/kg

Lydekos

4.00 € /kg

Karpiai

3.60 €/kg

Eršketai

4.00 €/kg

Lynai

6.00 €/kg

Baltieji amūrai

3.50 €/kg

Karosai

2.00 €/kg